حج / میهمانان الهى برای انجام طواف "وداع" رهسپار مسجدالحرام شدند

الخميس 1442/12/12 هـ الموافق 2021/07/22 م واس
  • Share on Google+

مكه مكرمه 12 ذو الحجه 1442 هـ برابر با 22 ژوئيه 2021 م واس
ميهمانان الهى كه عنايت الله متعال شامل حال آنان شده بود، در ميان اجراءات پيشگيرانه و رعايت فاصله گذارى اجتماعى، امروز پس از آنکه رمى سه جمرات، به ترتيب جمره صغرى، وسطى و كبرى را انجام دادند، رهسپار مسجد الحرام شدند، بطوريكه ریاست عمومی امور مسجد الحرام و مسجد نبوى همه قابلیت های انسانی و فنی را براى آسایش حجاج فراهم آورده است.
مهندس اسامه بن منصور الحجیلی مدیر اداره کل جمعیت انبوه و تفویج در مسجد الحرام بر موفقیت طرح طواف "الافاضه" که در روزهای دهم و یازدهم ذی الحجه در دو مرحله انجام شده است، تأكید کرد، وى بيان كرد: طرح طواف "الوداع" در دو مرحله در روزهاى دهم، دوازدهم و سیزدهم انجام شده است، بطوريكه طبقات محوطه ى طواف و طبقه ى همكف و طبقه ى اول، که شامل 25 خط طواف است، 4 خط در طبقه ى همكف و 5 خط در طبقه ى اول مى باشد و همچنين قسمت هايى براى افراد معلول با نیازهای ویژه، با رعايت اجراءات پیشگیرانه اختصاص داده شده است.
وى از آغاز مرحله ى اول طواف "الوداع" براى حجاج "متعجلين" در روز دوازدهم ذوالحجه در طى سه نقطه ى تجمع (نقطه ى تجمع الشبيكه - نقطه ى تجمع كدى - نقطه ى تجمع اجياد) خبر داد.
--واس
18:06 LOCAL TIME 15:06 GMT
0009