ارتباط با ما

رئيس هيئت مديره خبرگزاري رسمي سعودي

 • تلفن: 00966114019001 - 00966114019009
 • نمابر: 00966114019046
 • پست الکترونیک:


 • تلفن: -
 • نمابر:
 • پست الکترونیک:

اداره امور مالی و اداری

 • تلفن: 00966114019400
 • نمابر: 00966114019990/9420
 • پست الکترونیک:

مدیر کل هیئت تحریریه

 • تلفن: 00966114019200
 • نمابر: 00966114019862
 • پست الکترونیک:

اداره شبکه و امنیت داده ها

 • تلفن: 00966114019610
 • نمابر: 00966114019990 / ext : 9610
 • پست الکترونیک:

اداره فن آوری داده ها

 • تلفن: 00966114019601
 • نمابر:
 • پست الکترونیک:

هیئت تحریریه – بخش داخلی
-

 • تلفن: 00966114019226 - 00966114019227 - 00966114019244 - 00966114019242
 • نمابر: 00966112309109 - 00966114542366
 • پست الکترونیک:

اداره پشتیبانی و خدمات فنی

 • تلفن: 00966114019606
 • نمابر: 00966114019606
 • پست الکترونیک:

نسخه های انگلیسی و فرانسوی

 • تلفن: 00966114019258
 • نمابر:
 • پست الکترونیک:


 • تلفن: 966114019300 - 966114019313
 • نمابر:
 • پست الکترونیک:

مسئول آگهی ها

 • تلفن: 00966114019610
 • نمابر:
 • پست الکترونیک:

آدرس پستی
عربستان سعودی - صندوق پستی: 7186 11171 کد پستی ریاض

 • تلفن: 009664019999
 • نمابر: 009664019999
 • پست الکترونیک:

ارسال تصاویر

 • تلفن: 00966114019333 - 00966114019334
 • نمابر:
 • پست الکترونیک:

روابط عمومی

 • تلفن: 00966114019040
 • نمابر: 00966114019990 / ext : 9050
 • پست الکترونیک:


 • تلفن: 00966114019524
 • نمابر: 9503\009664019990
 • پست الکترونیک:


 • تلفن: 00966114019508
 • نمابر: 00966114019508
 • پست الکترونیک:


 • تلفن: -
 • نمابر: 00966114019112
 • پست الکترونیک:


 • تلفن: 00966114019700
 • نمابر:
 • پست الکترونیک:


 • تلفن: 00966114019219 - 00966114019221
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک: