ارتباط با ما

رئيس هيئت مديره خبرگزاري رسمي سعودي
استاد /عبدالله بن فهد الحسين

 • تلفن: 00966114019001 - 00966114019009
 • نمابر: 00966114019046
 • پست الکترونیک: spa-president@spa.gov.sa

نائب رئیس هیئت مدیره خبرگزاری رسمی سعودی
استاد /احمد بن ابراهیم العوض

 • تلفن: 00966114019111
 • نمابر: 00966114019112
 • پست الکترونیک: vice-president@spa.gov.sa

مدیر کل هیئت تحریریه
علی الزهرانی

 • تلفن: 00966114019200
 • نمابر: 00966114019862
 • پست الکترونیک: news-director@spa.gov.sa

هیئت تحریریه – بخش داخلی
-

 • تلفن: 00966114019226 - 00966114019227 - 00966114019244 - 00966114019242
 • نمابر: 00966114019875 - 00966114019864
 • پست الکترونیک: wass2@spa.gov.sa / wass1@spa.gov.sa

اداره فن آوری داده ها

 • تلفن: 00966114019601
 • نمابر: 00966114019601
 • پست الکترونیک: info@spa.gov.sa

اداره شبکه و امنیت داده ها

 • تلفن: 00966114019610
 • نمابر: 00966114019990 / ext : 9610
 • پست الکترونیک: TALAL@SPA.GOV.SA

اداره امور مالی و اداری

 • تلفن: 00966114019400
 • نمابر: 00966114019990/9420
 • پست الکترونیک: FINSPA@SPA.GOV.SA

اداره پشتیبانی و خدمات فنی

 • تلفن: 00966114019606
 • نمابر: 00966114019606
 • پست الکترونیک: ayad@spa.gov.sa

نسخه های انگلیسی و فرانسوی

 • تلفن: 00966114019258
 • نمابر:
 • پست الکترونیک: wass4@spa.gov.sa

ارسال تصاویر

 • تلفن: 00966114019333
 • نمابر:
 • پست الکترونیک: photo@spa.gov.sa

مسئول آگهی ها

 • تلفن: 00966114019610
 • نمابر:
 • پست الکترونیک: Adv@spa.gov.sa

آدرس پستی
عربستان سعودی - صندوق پستی: 7186 11171 کد پستی ریاض

 • تلفن: 009664019999
 • نمابر: 009664019999
 • پست الکترونیک: wass@spa.gov.sa

روابط عمومی

 • تلفن: 00966114019037 / 0966114019050
 • نمابر: 00966114019990 / ext : 9050
 • پست الکترونیک: pr-dept@spa.gov.sa


 • تلفن: 00966114019524
 • نمابر: 9524\009664019990
 • پست الکترونیک: azharbi@spa.gov.sa


 • تلفن: 00966114019508
 • نمابر: 00966114019508
 • پست الکترونیک: