تحت سرپرستى وزير كشور فعاليت هاى نشست بين المللى سعودى در امور سلامت از آتش سوزى هاى نفتى و پتروشيميائى "سعودى اوفسک 2019" فردا در شهر رياض آغاز مى شوند

یکشنبه 1441/1/16 برابر با 2019/09/15
  • Share on Google+

رياض - 16 محرم 1441هـ، برابر با 15 سپتامبر 2019م - واس
تحت سرپرستى شاهزاده عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير كشور، و رئيس هيئت عالى امنيت صنعتى، فردا دوشنبه فعاليت هاى نشست بين المللى سعودى در امور سلامت از آتش سوزى هاى نفتى و پتروشيميايى "سعودى اوفسک 2019" آغاز مى شوند، اين فعاليت ها به مدت سه روز در هتل ريتز در شهر رياض برگزار خواهند شد.
اين فعاليت ها كه توسط هيئت عالى امنيت صنعتى برگزار مى شوند، به هدف بررسى وقايع آتش سوزى هاى صنعتى و نفتى و گازى و پتروشيميايى، و بهترين ابتكارات مقابله با اين وقايع است.
همزمان با برگزارى اين نشست، دوره هاى آموزشى در زمينه هاى متعددى كه مربوط به رسيدن به همين اهداف مى باشند برگزار خواهند شد، به اضافه نمايشگاهى كه جديدترين فناورى و روش هاى مهندسى، و سيستم ها و نرم افزارها، و خدمات مشاوره و برنامه هاى آموزشى در زمينه ايمنى آتش سوزى نفتى ارائه خواهد شد.
// انتهاى پيام //
15:48 LOCAL TIME 12:48 GMT
0013