ادامه تأمين نان در شمال سوريه توسط مرکز امداد رسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1441/1/20 برابر با 2019/09/19
  • Share on Google+

شمال سوريه - 20 محرم 1441هـ برابر با 19 سپتامبر 2019م - واس
مرکز امداد رسانى ملک سلمان همچنان در شمال سوريه براى مردم نان تهيه مى كند، اين كمک هاى بشر دوستانه در چهاچوب طرح هاى اين مركز براى كمک به خانواده هاى يتيم و محتاج سورى و لبنانى و فلسطينى در شمال سوريه اجراء مى شود.
اين مركز تعداد 40,000 هزار بسته نان در شمال لبنان را در ضمن طرح "نانوايى امل خيريه" توزيع كرده است كه در طى هفته گذشته شامل توزيع 28,000 هزار بسته نان در ميان آورارگان سورى در مناطق شمالى بوده است، در اين منطقه تعداد زيادى از خانواده هاى آوراه سورى به سر مى برند، و وضعيت آنان بسيار بحرانى است، و از فقدان مواد غذايى و معيشتى رنج مى برند، و تعداد 8,000 بسته نان را ميان يتيمان و محتاجان لبنانى در منطقه عكار و المنيه توزيع كرده است، و تعداد 4,000 بسته نان را ميان آورارگان فلسطينى در اردوگاه هاى آنان در شمال لبنان توزيع كرده است.
قابل ذكر است: مرکز امداد رسانى ملک سلمان تعداد زيادى از پروژه هاى كمک رسانى را در ميان برادران سورى آواره در كشورهاى مختلف جهان تقديم كرده است، كه شامل تأمين مواد غذايى، و درمانى، و آماده سازى بيمارستان ها، به اضافه كمک رسانى هاى بشر دوستانه در زمينه: آموزش و حمايت از كشاورزى و مسكن، و بهبود وضعيت معيشتى براى كاهش وضعيت بحرانى آنان است.
// انتهاى پيام //
17:26 LOCAL TIME 14:26 GMT
0022