"ابتكار عمل مِسْک" همايشى را براى توسعه مهارت هاى مديريتى براى 200 دانش آموز ترتيب مى دهد

دوشنبه 1441/2/22 برابر با 2019/10/21
  • Share on Google+

رياض - 22 صفر 1441هـ، برابر با 21 اکتبر 2019م - واس
مركز ابتكار عمل مؤسسه محمد بن سلمان الخيريه "مِسْک خيريه" در يک ابتکار عمل در باره کمک هزينه هاى تحصيلى و آموزشى با همکارى دفتر فرهنگى عربستان سعودى در اردن، روز جمعه و شنبه گذشته در پايتخت عمان، همايشى را براى توسعه مهارت ها مديريتى براى 200 دانش آموز تحت عنوان: "مديران نوظهور در يک محيط کار مداوم در حال پيشرفت" ضمن اين ابتكار عمل ترتيب داده است.
اين همايش شامل تمرين هاى تعاملى در مورد مهارت هايى است که فرد براى پيشرفت در حرفه خود مى تواند در يک محيط شغلى رو به رشد پيش ببرد، و همچنين در اين همايش چگونگى برنامه ريزى متناسب با وضعيت اقتصادى در حال تغيير از طريق آموزش هاى فشرده که شرکت کنندگان را قادر به تدوين استراتژى براى حرفه خود مى سازد، توضيح داده شده است.
اين همايش با اقبال زياد دانش آموزان از كشورهاى مختلف كه از طريق فعاليت هايى که پيش بينى شده است و به آنها کمک مى کند تا برنامه ريزهاى شخصى را ايجاد کنند و آنها را قادر سازد با اقتصاد در حال تحول سازگار شوند و مهارت هاى لازم براى توسعه برنامه هاى شغلى موفق را توسعه دهند، روبه رو بود.
اين همايش در باره شناسايى و بهبود عوامل و نقاط قوت مورد نياز دانش آموزان كه در هنگام تبديل چالش ها به فرصت ها ، و کمک به آنان در ايجاد مهارت هاى لازم براى شروع موفقيت آميز کار خود نقش داشته باشند سهيم بوده است.
// انتهاى پيام //
17:43 LOCAL TIME 14:43 GMT
0019