خنثى سازى 1.528 مين در يمن از طريق پروژه "مسام در هفته يكم ماه نوامبر

سهشنبه 1441/3/15 برابر با 2019/11/12
  • Share on Google+

رياض - 15 ربيع الاول 1441هـ برابر با 12 نوامبر 2019م - واس
پروژه خنثى سازى مين هاى کاشته شده توسط حوثى ها (مسام) که توسط مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان اجرا مى شود در هفته يكم ماه نوامبر، 9 مين ضد نفر، 438 مين ضد خودرو, 1.061 مورد ذخائر غير منفجره و 20 مواد منفجره را خنثى کرده است، که مجموع آنها به 1.528 مين مى رسد.
به اين ترتيب از ابتداى اجراى پروژه مسام تاکنون 103.737 مين کاشته شده توسط شبه نظاميان حوثى تابع ايران در زمينها، مدارس، خانه ها و مناطق مسکونى يمن، با همت کارکنان پروژه خنثى شده است.
// انتهاى پيام //
17:03 LOCAL TIME 14:03 GMT
0021