توزيع تجهيزات اسكان دهى در شهرستان "حديبو" استان سقطرى با حمايت مركز امداد رسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1441/4/15 برابر با 2019/12/12
  • Share on Google+

سقطرى - 15 ربيع الاخر 1441هـ برابر با 12 دسامبر 2019م - واس
با حمايت مرکز امدادرسانى ملک سلمان، امروز تعداد 150 پتو و 50 قاليچه در ميان آسيب ديدگان طوفان "بافان" در تعدادى از روستا در شهرستان "حديبو"، واقع در استان ارخبيل سقطرى يمن توزيع گرديد، و تعداد 900 نفر از اين كمک ها بهرمند شدند.
اين کمک ها در چارچوب پروژه هاى بشردوستانه کشورمان در هنگام وقوع طوفان هاى موسمى، و رساندن كمک هاى ضرورى به آسيب ديدگان است.
// انتهاى پيام //
19:16 LOCAL TIME 16:16 GMT
0027