دبيرکل سازمان عربى هلال احمر و صليب سرخ از ستاد تخليه هوايى "هواپيماهاى رحمت" تقدير کرد

سهشنبه 1441/6/3 برابر با 2020/01/28
  • Share on Google+

رياض - 03 جمادى الاخر 1441هـ برابر با 28 ژانويه 2020م - واس
دكتر صالح بن حمد التويجرى دبيرکل سازمان عربى هلال احمر و صليب سرخ از ادامه كار ستاد تخليه هوايى "هواپيماهاى رحمت"، ضمن تلاش هاى بشردوستانه و ايستادگى در كنار ملت يمن براى كاهش درد و رنج هاى آنان در حالت هاى انتقال بيماران و معالجه آنان، و همچنين براى انتقال بيماران غيرقابل علاج به جمهورى عربى مصر و كشور اردن هاشمى تقدير كرد.
دكتر التويجرى از نقش عربستان سعودى در قبال ادامه کمک هاى بشردوستانه و کار شبانه روزى براساس يک راهکار روشن براى ايستادگى در کنار افراد آسيب ديده در سراسر جهان، به ويژه تلاش هاى انجام شده توسط مرکز امداد رسانى ملک سلمان، از جمله كمک رسانى، اسكان دهى و کمک هاى پزشکى براى برادران يمنى، تشكر و قدردانى كرد، و تأکيد کرد: كشورمان به مسير اعمال بشردوستانه خود را به منظور ارائه خدمات بشردوستانه در داخل و خارج يمن و با هماهنگى با سازمان هاى بين المللى و جمعيت هاى هلال احمر و صليب سرخ در جهان عرب ادامه مى دهد.
// انتهاى پيام //
17:19 LOCAL TIME 14:19 GMT
0014