يمن در اعمال سومين مجمع جهانى آموزش متوازن و جامع در جيبوتى شرکت مى کند

سهشنبه 1441/6/3 برابر با 2020/01/28
  • Share on Google+

جيبوتى - 03 جمادى الاخر 1441هـ برابر با 28 ژانويه 2020م - واس
يمن در اعمال سومين مجمع جهانى آموزش متوازن و جامع 2030 ميلادى، که در روزهاى 27 تا 29 ژانويه در جيبوتى برگزار شد، ضمن هيئتى به سرپرستى آقاى عبدالله لملس وزير آموزش عالى و تحقيقات علمى يمن، و رؤساى دانشگاه هاى "حضرموت، صنعاء، و ابين" شركت كرد.
وزير آموزش و پرورش يمن در طى مشاركت در اين مجمع كه بيش از 671 وزارتخانه آموزش و هيئت علمى و سازمان هايى جامعه مدنى فعاّل در زمينه هاى تعليمى در بيش از 110 كشور جهان شركت كرده اند، جرائم شورشيان تروريست حوثى مورد حمايت ايران را در بخش تعليمى مورد بررسى قرار داد.
وى اظهار داشت كه در طول يک سال شورشيان تروريست حوثى جنايت هايى مانند: تعداد 396 حالت سربازگيرى كودكان كمتر از سن قانونى، تعداد 3277 حالت مصادره حقوق و كمک هايى بشردوستانه، تعداد 8929 حالت بركنار كردن كارمندان بخش آموزش مخالف با شورشيان حوثى در صنعاء، تعداد 65 حالت حمله به راه پيمايان مسالمت آميز معلمان، تعداد 2903 فعاليت محو هويت ملى، به علاوه آواره كردن 8370 معلم را مرتكب شده اند.
اين وزير يمنى از حالت هاى بسيار زياد سربازگيرى كودكان يمنى در مناطق تحت كنترل شورشيان حوثى كه در حال حاضر بيشتر هم شده است، هشدار داد، و خاطرنشان كرد: كودكان يمنى يک سوم نيروهاى شورشيان حوثى را تشكيل مى دهند، وى همچنين توضيح داد كه شورشيان تروريست حوثى 30 هزار كودک را به سربازى گرفته اند و آنان را در جنگ هاى خود مورد استفاده قرار مى دهد، و تاكنون تعداد 3279 كودک در جنگ كشته شده اند.
// انتهاى پيام //
19:23 LOCAL TIME 16:23 GMT
0025