پارلمان يمن خواستار فشار بر رژيم ايران براى متوقف کردن حمايت از شورشيان تروريست حوثى شد

یکشنبه 1441/6/29 برابر با 2020/02/23
  • Share on Google+

نيويورک - 29 جمادى الاخر 1441هـ برابر با 23 فوريه 2020م - واس
هيئتى متشكل از نمايندگان مجلس شوراى يمن از دولت آمريکا، سازمان هاى بين المللى و مؤسسات روشنفکرى و تحقيقاتى جهانى خواستار محکوم کردن جنايات شورشيان تروريست حوثى، و اعمال انواع فشارها بر رژيم ايران شدند که بطور مداوم با آموزش، تهيه اسلحه، و پشتيبانى لجستيکى از اين شورشيان تروريست حمايت مى کند.
اين هيئت که هم اکنون در حال بازديد از ايالات متحده آمريکا است، از جامعه جهانى خواسته اند تا از تلاش هاى دولت مشروع يمن براى بازگرداندن مؤسسات دولتى، عادى سازى شرايط در مناطق آزاد شده و کاهش شرايط بشردوستانه كه ناشى از دخالت هاى ايران و پشتيبانى از شورشيان تروريست حوثى در همه استان هاى يمن است، حمايت به عمل آورند.
اين هيئت وضعيت فعلى يمن و وخامت اوضاع ناشى از کودتاى شورشيان تروريست حوثى عليه مشروعيت قانون اساسى در 21 سپتامبر 2014 را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
يكى از اعضايى اين هيئت پارلمانى يمن اظهار داشت: شورشيان تروريست حوثى با کودتاى خود عليه دولت مشروع، و كنترل نهادها و موارد اقتصادى دولت، و منحل كردن پارلمان که نمايندگان مردم هستند، و بازداشت بسيارى از اعضاى آن تحت اقامت اجبارى، قد علم كرده اند.
اين هيئت يمنى همچنين در مورد تخلفات عمده مرتکب شده توسط شورشيان تروريست حوثى عليه غيرنظاميان از جمله تخريب منازل، مساجد، مدارس، و تخريب منافع عمومى و خصوصى، استخدام کودکان و غيرنظاميان به عنوان سپر انسانى، نقض حقوق زنان، کنترل مواد امدادى و جلوگيرى از دسترسى آنها به افراد نيازمند، بحث و گفتگو كردند.
و همچنين به اقدامات شورشيان تروريست حوثى در تغيير برنامه هاى تحصيلى، تحميل برنامه هاى فرقه گرايانه، کنترل فرهنگ و انديشه ى کودکان و پاره کردن بافت اجتماعى با انتشار ايده هاى مسموم و جداى طلبانه و فرقه اى اشاره کرد که هدف آنها پرورش نسلى تحريک شده با فرهنگ نفرت، کشتار و افراط گرايى است.
// انتهاى پيام //
19:51 LOCAL TIME 16:51 GMT
0029