اتحاديه روزنامه نگاران عرب از بنيادهاى رسانه اى عربى درخواست كرد كه برنامه هايى براى مقابله با تجاوزگرى هاى رژيم اشغالگر صهيونيستى ايجاد كنند

دوشنبه 1441/6/30 برابر با 2020/02/24
  • Share on Google+

قاهره - 30 جمادى الاخر 1441هـ برابر با 24 فوريه 2020م - واس
اتحاديه عمومى روزنامه نگاران عرب از کليه بنيادهاى رسانه اى در جهان عرب خواسته است تا برنامه هايى را در فعاليت هاى خود براى مقابله با تجاوزگرى هاى رژيم اشغالگر صهيونيستى ايجاد كنند، و با افزايش پيام ها و تماس ها با هدف مقابله با عادى سازى روابط با رژيم اشغالگر صهيونيستى، که نمايانگر دستيابى به موفقيت در استحکام مقابله هاى مردمى و حرفه اى با اين رژيم است، بار ديگر برنامه ى صلح آمريکا را محکوم کنند.
در بيانيه ى صادر شده در پايان فعاليت هاى دبيرخانه عمومى و دفتر دائمى اين اتحاديه در قاهره، امروز از انجمن هاى صنفى و اتحاديه ها روزنامه نگارى و انجمن هاى مطبوعاتى خواستار ايجاد زمينه ها، و برنامه هاى لازم در چارچوب هاى همکارى با روزنامه نگاران فلسطينى، پشتيبانى و هماهنگى با آنها براى مقابله با حمله هاى بى شرمانه به حقوق فلسطينيان و محدوديت قرار دادن براى آنان شد، و همچنين بر پايبندى به وحدت و حق حاکميت و رد جداسازى، و دخالت هاى خارجى تأكيد شده است.
اين اتحاديه با اشاره به توافق بر سر گذاشتن نام "فلسطين" در نشست هاى دوره اى اين اتحاديه، توضيح داد: كنفرانس بعدى براى اين اتحاديه در هفته اول ماه آوريل در بيروت، پايتخت لبنان برگزار مى شود، و همچنين موافقت کرد که عضويت انجمن روزنامه نگاران جيبوتى را بپذيرد و از بازگشت انجمن روزنامه نگاران اردن به اين اتحاديه استقبال شد.
اين اتحاديه همچنين ابراز همبستگى کامل خود با اتحاديه روزنامه نگاران سودان به دليل هدف قرار دادن مستقيم آزادى انجمن ها را اعلام كرد، و هماهنگ كردن تلاش ها با اتحاديه ى بين المللى روزنامه نگاران به منظور يافتن راه حل هايى براى حمايت از روزنامه نگاران سودانى و حق قانونى آنان در انتخاب نمايندگان در انجمن هاى صنفى مطرح شد.
// انتهاى پيام //
19:05 LOCAL TIME 16:05 GMT
0029