مشاركت 400 پیشاهنگ در کمپین تدابیر پیشگیرانه علیه شیوع کرونا در منطقه شرقی کشور

چهار شنبه 1441/8/15 برابر با 2020/04/08
  • Share on Google+

دمام - 15 شعبان 1441 هـ، برابر با 8 آوریل 2020 م - واس
400 نفر پیشاهنگ در چارچوب فعالیت های گروه داوطلبان پیشاهنگی اداره کل آموزش منطقه شرقی؛ با شرکت در کمپین اقدامات پیشگیرانه علیه شروع کرونا؛ به آگاهی بخشی و اندازه گیری تب مشتریان فروشگاه های مواد غذایی پرداختند.
سعید الباحص سخنگوی رسمی ادارۀ آموزش منطقه شرقی کشور؛ بیان داشت که این کمپین داوطلبانۀ در همسویی با اهداف فعالیت های داوطلبانه جهت پشتیبانی از تمامی نهادهای بهداشتی و سایر ارگانهای مسئول مقابله با کرونا؛ راه اندازی شده در راستای ترویج فرهنگ پیروی از دستورالعمل ها و تطبیق آن؛ عمل می کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که فعالیت های پیشاهنگیِ ادارۀ آموزش منطقه شرقی؛ از طریق به عهده گرفتن ترویج ارزش های اصیل و ناب که به صورت مثبت در زندگی دانش آموزان پیشاهنگ منعکس خواهد شد، نقشی زیادی ایفا کرده است.
// انتهای پیام //
17:52 LOCAL TIME 14:52 GMT
0016