استاندار المهره: مردم يمن اميدوارانه منتظر نتايج همايش اهداكنندگان به يمن هستند كه عربستان سعودى آن را برگزار مى كند

دوشنبه 1441/10/9 برابر با 2020/06/01
  • Share on Google+

عدن - 09 شوال 1441 هـ برابر با 01 ژوئن 2020 م - واس
آقاى محمد على ياسر استاندار استانا لمهره يمن تأكيد كرد كه مردم يمن اميدوارانه منتظر نتايج همايش اهداكنندگان به يمن هستند كه عربستان سعودى با همكارى سازمان ملل متحد در روز سه شنبه آن را برگزار مى كند، و منتظر تابش نورى هستند تا پنجره هايى را در افق تاريكى بحران يمن و فروپاشى همه ابعاد زندگى در آن، دوباره بر روى آنان باز كند.
وى در بيانيه اى از همبستگى دائم مقامات و ملت كشورمان با ملت يمن در همه شرايط قدردانى كرد، و اظهار داشت: "اين حمايت ها براى عربستان سعودى چيز جديدى نيست بلكه عربستان سعودى همواره در حمايت هاى خود پيشرو بوده است، و هنوز همايش ها و ميزبانى ها و كمک هاى بشردوستانه خود را به انواع و اشكال آن به همه كشورهاى جهان و يمن بطور خاص ارائه مى دهد".
وى به پروژه هاى استراتژيکى اشاره كرد كه در استان المهره توسط برنامه ى توسعه و بازسازى يمن اجراء شده اند، و تأثيرات اين پروژه هاى مختلف كه در خاک يمن اجراء شده اند بسيار واضح است، از جمله: شهرک پزشكى و آموزشى در استان المهره كه به نام: " شهرک پزشكى و آموزشى ملک سلمان" ناميده شده است، و همچنين پروژه بازسازى شبكه هاى برق در استان المهره، و افزايش بهرورى و توانمندى آنها، و تأمين نيروگاه برق اين استان كه تعداد 10 هزار نفر از آن بهرمند شده اند، در كنار تأمين سوخت اين نيروگاه ها كه با مواد نفتى كار مى كنند.
// انتهاى پيام //
14:51 LOCAL TIME 11:51 GMT
0012