دوربين خبرگزارى "واس" اولين پروازها در فرودگاه اقليمى نجران را بعد از شروع دوباره پروازهاى داخلى ثبت كرده است

دوشنبه 1441/10/9 برابر با 2020/06/01
  • Share on Google+

نجران - 09 شوال 1441 هـ برابر با 01 ژوئن 2020 م - واس
دوربين خبرگزارى عربستان سعودى "واس" امروز رسيدن اولين پروازهاى داخلى را در فرودگاه اقليمى نجران كه از فرودگاه بين المللى ملک عبدالعزيز بعد از شروع دوباره پروازهاى داخلى پرواز كرده بود، بر اساس تدابير پيشگيرانه اى كه كميته ى عمومى هواپيماى مدنى با همكارى وزارت بهداشت براى مقابله با ويروس كرونا اتخاذ كرده اند، به ثبت رسانده است.
دوربين "واس" درک و آگاهى مسافران در هنگام رسيدن به فرودگاه را بر اساس دستوالعمل هاى پيشگيرانه جهت محافظت از سلامتى مسافران و رعايت فاصله گذارى به مقدار 2 متر ميان هر مسافر، گذاشتن ماسک پارچه اى و طبى، و ضد عفونى كردن دستان، را به ثبت رسانده است.
فرودگاه نجران قبلاً با اتخاذ تعدادى از دستوالعمل هاى پيشگيرانه و تدابير لازم كه شامل: آزمايش دماى بدن كارمندان به وسيله ى دوربين حرارتى، گذاشتن برچسپ ها بر روى كف زمين و صندلى هاى انتظار مسافران، ضد عفونى كردن پله ها و راه روها، فراهم آوردن مواد ضد عفونى در مكان هاى مختلف فرودگاه، الزام كليه ى كارمندان فرودگاه براى گذاشتن ماسک و ضد عفونى كردن دستان و پوشيدن دستكش و اجراى آزمايش هاى پزشكى، به علاوه ضد عفونى كردن كليه ى مكان هاى فرودگاه به صورت دوره اى هر سه ساعت يک بار، و ضد عفونى كردن هواپيماها بعد از هر پرواز، مى باشد.
// انتهاى پيام //
16:11 LOCAL TIME 13:11 GMT
0015