شاهزاده امير عسير امارت اين منطقه را ضمن ارگان هاى نظارتى بر فعاليت هاى داوطلبانه به ثبت رسانده است

چهار شنبه 1441/10/11 برابر با 2020/06/03
  • Share on Google+

ابها - 10 شوال 1441 هـ برابر با 02 ژوئن 2020 م - واس
شاهزاده تركى بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقه ى عسير و سرپرست عمومى اتاق عمليات بحران كرونا اعلام كرد كه امارت منطقه ى عسير در ضمن ارگان هاى نظارتى بر فعاليت هاى داوطلبانه در برنامه هاى داوطلبانه ى كشورمان كه وزارت موارد بشرى و توسعه ى اجتماعى سرپرستى آنها را بر عهده دارد به عنوان اولين امارت كه مسئوليت اين وظيفه بر عهده گرفته، به ثبت رسانده است، اين برنامه كه در سايت "نشامى عسير" براى تنظيم فعاليت هاى داوطلبانه در اين منطقه راه اندازى شده است، توسط تيم هاى دواطلبانه و مشاركت هاى اجتماعى بصورت كار مؤسساتى و منظم سرپرستى كليه ى فعاليت هاى داوطلبانه در داخل و خارج منطقه را برعهده دارد.
شاهزاده تركى بن طلال در طى جلسه اى با كاركنان شعبه ى وزارت موارد بشرى و توسعه ى اجتماعى در منطقه ى و اعضاى ابتكارعمل "نشامى عسير" كه از اتاق عمليات اداره بحران كرونا در عسير نشأت گرفته است تأكيد كرد كه مرتبط ساختن "نشامى عسير" به برنامه ى داوطلبانه ى ملى كه وزارت موارد بشرى سرپرستى آن را بر عهده دارد گامى مهم در زمينه ى تنظيم و ترتيب فعاليت هاى داوطلبانه و تكامل آنها بر اساس چشم انداز 2030 كشومان دارد كه يک ميليون داوطلب زن و مرد را سرپرستى مى كند، و تلاش مى كند تا منطقه ى عسير به عنوان يک نمونه ملى در اداره فعاليت هاى داوطلبانه، و توزيع نيروهاى توانمند داوطلب باشد بطوريكه بتواند در رسيدن به اهداف پروژه هاى راه اندازى شده در اين منطقه كمک كند، وى خاطر نشان كرد: مرتبط ساختن برنامه ى "نشامى عسير" به برنامه ى فعاليت هاى داوطلبانه ملى آن را نيز به برنامه هاى دفتر تحقق بخشيدن به چشم انداز كشورمان، و مركز معلومات ملى براى همسو كردن برنامه ها بر اساس چشم انداز مبارک كشورمان مرتبط مى سازد.
برنامه ى "نشامى عسير" به عنوان پنجره اى دائمى براى برنامه هاى داوطلبانه مى باشد كه با جذب داوطلبان و آماده كردن آنان از طريق برنامه هاى ويژه، آنان را براى فعاليت هاى داوطلبانه تنظيم و سرپرستى مى كند، و آنان را به كمک متخصصان فعاليت هاى داوطلبانه قادر به نوآورى در فعاليت هاى جديد داوطلبانه، و اجرايى فعاليت هاى تبليغاتى، و جذب افراد داوطلب مى سازد، و براى اين افراد داوطلب مكان مناسب در طى اين بحران كرونا و بعد از آن آماده مى سازد.
اين برنامه به انتقال معلومات كليه ى داوطلبان در همه ابتكارعمل هاى داوطلبانه به برنامه جديد مى پردازد، و آن را به كليه ى فعاليت هاى داوطلبانه در منطقه مرتبط مى سازد، و فرصت را براى ثبت نام در فعاليت هاى داوطلبانه طبق انتخاب موارد مورد علاقه فراهم مى آورد.
// انتهاى پيام //
17:00 LOCAL TIME 14:00 GMT
0013