دوربين خبرگزارى "واس" متوفر بودن داروها و لوازم پزشكى و بهداشتى در داروخانه هاى منطقه ى قصيم را رصد كرده است

چهار شنبه 1441/10/11 برابر با 2020/06/03
  • Share on Google+

بريده - 11 شوال 1441 هـ برابر با 03 ژوئن 2020 م واس
دوربين خبرگزارى "واس" در طى بازديدهاى ميدانى خود متوفر بودن كليه داروها و لوازم پزشكى و بهداشتى در داروخانه هاى منقطه ى قصيم را رصد كرده است، اين فعاليت ها بر اساس دستوالعمل هاى ارگان هاى بهداشتى ذيربط براى منع شيوع ويروس كرونا و حفاظت از صحت و سلامت شهروندان و مقيمان مى باشد.
دوربين "واس" متوفر بودن كليه ى مايحتاج دارويى، مواد ضدعفونى، و ماسک هاى طبى شهروندان و مقيمان را به تصوير كشيده است.
شايان ذكر است كه ارگان هاى نظارتى براى اجرايى دستوالعمل هاى ذيربط و ضرورت فراهم آوردن كليه مايحتاج شهروندان و مقيمان تأكيد مى كنند.
// انتهاى پيام //
19:54 LOCAL TIME 16:54 GMT
0020