دكتر ابو ثنين در نشست اجلاس سران بلند پايه ى منطقه اى سازمان بين المللى کار در کشورهاى عربى در مورد بيمارى همه گير کرونا (Covid-19) شركت كرده است

پنج شنبه 1441/11/11 برابر با 2020/07/02
  • Share on Google+

رياض - 11 ذو القعده 1441هـ برابر با 02 ژولاى 2020م - واس
دكتر عبدالله بن ناصر ابوثنين معاون وزير موارد بشرى و توسعه ى اجتماعى در نشست اجلاس سران بلند پايه ى منطقه اى سازمان بين المللى کار در کشورهاى عربى در مورد بيمارى همه گير کرونا (Covid-19) شركت كرده است.
دكتر ابوثنين در اين نشست فوق العاده كشورهاى گروه بيست كه با دعوت خادم حرمين شريفين - رئيس دوره حالى اين گروه - براى هماهنگى و اتحاد تلاش هاى جهانى براى مبارزه با بيمارى همه گير كرونا و تأثيرات انسانى آن برگزار مى شود، شركت كرده است.
دکتر ابوثنين تأكيد کرد که اين وزارتخانه جلسه فوق العاده وزيران كار كشورهاى گروه بيست را "براى تدوين راهکارهاى جامع و مؤثر جهت کاهش تأثيرات بيمارى همه گير کرونا در بازارهاى كار محلى و جهانى، با هدف حمايت از مشاغل، درآمدها و بطور كلى حمايت از اقتصاد و اطمينان از همکارى کامل در کاهش تأثيرات اين بيمارى همه گير بر کارگران و خانواده هاى آنان، و کارفرمايان و شرکت هايشان"، برگزار كرده است.
اين نشست پس از تحولات برگزار مى شود که سرتاسر جهان را فراگرفته است، بطوريكه جهان از زمان ظهور و گسترش ويروس كرونا شاهد تحولات و تغييراتى در زمينه هاى مختلف بوده، و کشورها را وادار كرده تا مکانيزم ها و روش هاى خود را براى مقابله با اين بحران بررسى کنند، و برگزارى چنين نشست هايى به يادگيرى تجربيات کشورها در مقابله با بحران ها، به دست آوردن تجربيات بيشتر و تعميق در روابط و همکارى بين وزارتخانه ها كمک مى كند.
//انتهاى پيام//
14:46 LOCAL TIME 11:46 GMT
0012