اتحاديه عرب خواستار ضرورت اعزام يک مأموريت تحقيقاتى بين المللى در مورد جنايات هاى رژيم اشغالگر صهيونيستى عليه زندانيان فلسطينى شد

پنج شنبه 1441/11/25 برابر با 2020/07/16
  • Share on Google+

قاهره - 25 ذو القعده 1441 هـ برابر با 16 ژوئيه 2020 م - واس
اتحاديه کشورهاى عربى بر لزوم پاسخگويى مقامات رژيم اشغالگر صهيونيستى و اعزام مأمورين تحقيقاتى بين المللى راجع به ادامه جنايات منظم عليه زندانيان فلسطينى تاكيد كرد، به ويژه با توجه به ادامه شيوع بيمارى همه گير "کرونا"، و آنچه كه بر اساس قوانين بين المللى و قانون حقوق بين الملل و حقوق بشر در مورد تدابير امنيتى ايجاب مى كند.
دكتر سعيد ابوعلى معاون دبيرکل اتحاديه عرب در امور فلسطين و مناطق اشغالى عربى، امروز در بيانيه اى نسبت به جدى بودن اين شرايط و پيامدهاى آنها که ممکن است زندانهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى را به گورهاى دسته جمعى تبديل کند هشدار داد، مگر اينکه موضوع با حداکثر سرعت با توجه به شرايط نوظهور و رعايت اصول و قوانين حقوق بين الملل در مورد اين بيمارى همه گير، معالجه شود.
آقاى ابوعلى مقامات اشغالگر صهيونيستى را کاملاً مسؤول جان زندانيان فلسطينى دانست که آنان با سياست ها و عملکردهاى عمدى باعث مرگ ده ها زندانى شده اند، و از سازمان ها و نهادهاى بين المللى حقوق بشر خواست تا مسئوليت هاى خود را براى وادار کردن مقامات اشغالگر صهيونيستى جهت آزادى زندانيان بيمار، سالمندان، کودکان و زنان، انجام دهند.
وى از سازمان هاى جامعه مدنى عرب درگير حقوق بشر عربى و بين المللى خواسته است با افشاى سياست هاى اشغالگران و اعمال فشارهاى بيشتر براى محافظت از زندانيان فلسطينى و ابتدايى ترين حقوق آنان با توجه به شيوع اين بيمارى همه گير جهانى که در درهاى زندانهانيان را مى کوبد، نسبت به اقدامات فورى، انجام وظايف، و انجام تعهدات خود در قبال زندانيان فلسطينى اقدام کنند.
//انتهاى پيام//
16:50 LOCAL TIME 13:50 GMT
0019