مركز امداد رسانى ملک سلمان به كمک تيم هاى لبنانى براى كمک رسانى به آسيب ديدگان انفجار مرفأ بيروت شتافتند

چهار شنبه 1441/12/15 برابر با 2020/08/05
  • Share on Google+

بيروت - 15 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 05 اوت 2020 م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان ديروز به كمک تيم هاى لبنانى براى كمک رسانى پزشكى به آسيب ديدگان انفجار مرفأ بيروت شتافتند، اين كمک ها از طريق انجمن ها و تيم هاى كمک رسانى كه توسط اين مركز تأمين مى شوند به آسيب ديدگان كمک رسانى مى كنند.
تيم هاى كمک رسانى انجمن "سبل السلام" در شمال لبنان كه توسط اين مركز حمايت مى شود براى كمک رسانى پزشكى و انتقال مجروحان شتافتند، و همچنين يک تيم متخصص در مركز "الامل الطبى" واقع در شهرک عرسال كه توسط اين مركز تأمين مى شود براى كمک هاى پزشكى و ارائه خدمات درمانى و مراقبت هاى بهداشتى اضطرارى در بيروت مسقر شده اند، مركز الامل همچنين اقدام به برگزارى يک كمپين اهداى خون براى كمک رسانى به مجروحان در بيمارستان هاى بيروت كرده است.
// انتهاى پيام //
16:48 LOCAL TIME 13:48 GMT
0017