ترور بيروت و شتاب رياض

پنج شنبه 1441/12/16 برابر با 2020/08/06
  • Share on Google+

رياض - 16 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 06 اوت 2020 م - واس
روزنامه ى "اقتصاد" در سر مقاله ى خود تحت عنوان: "ترور رياض و شتاب رياض" آورده است: دو انفجارى كه در بندر بيروت رخ داد براى هزارمين بار و با بدترين صورت نشان مى دهد كه كل لبنان قربانى نفوذ جبهه ها و احزاب سياسى، و همچنين قربانى فساد طبقه بندى سياسى مى باشد، و اين نيروهاى سياسى بارديگر و در همه شرايط قبلى ثابت كرده است كه مصلحت خويش را بر مصلحت هاى ملت لبنان و وطنشان ترجيح مى دهند.
اين سرمقاله مى افزايد كه اگر شيوع فساد سال ها در كشور منتشر نمى بود اين انفجارات رخ نمى داد، و اگر نفوذ گروه "حزب الله" لبنانى - ايرانى در حاكميت لبنان وجود نداشت، و اگر استراتژى خرابكارانه اى كه در طول سال ها در صحنه ى ملى لبنان نمى بود، و اگر تسلط مزدورانه ى "حزب الله" بر گذرگاه هاى زمينى و دريايى و هوايى نبود، اين حادثه رخ نمى داد.
اين مقاله بيان كرده آنچه كه براى رياض مهم است فقط يک چيز است و به اندازه يک بند انگشت هم از آن در نمى گذرد، و آن هم: مصلحت ملت، شكوفايى، امنيت، صلح و ثبات لبنان مى باشد، و اين سياستى است كه سال هاست آن را اجراء مى كند، مقامات كشورمان براى هميارى در اين حادثه شتافتند، و براى كاهش دردهاى ملت لبنان برادر اقدام كردند، و براى تأمين نيازهايشان، و كمک رسانى به آنان دست بكار شدند، و اين كار را هم قبلاً در اوقات صلح و امنيت و اضطرارى انجام داده است، و در پيشاپيش اين كمک هاى بشردوستانه مركز امداد رسانى ملک سلمان براى ارائه خدمات بشردوستانه خود در كنار ملت لبنان و دواى زخم هايشان در اين شرايط سخت حاضر بوده و آنان را تنها نگذاشته است، و اين استراتژى قديم و دائم كشومان بوده و مى باشد، و اين سياست هاى كشورمان فقط در لبنان نيست بلكه در همه كشورها نيازمند مى باشد بخصوص در كشورهاى عربى و اسلامى يک استراتژى انسانى كشورمان است.
// انتهاى پيام //
17:31 LOCAL TIME 14:31 GMT
0017