مركز امداد رسانى ملک سلمان تقديم مواد غذايى فورى را به آسيب ديدگان انفجار بيروت ادامه مى دهد

سهشنبه 1441/12/21 برابر با 2020/08/11
  • Share on Google+

بيروت - 21 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 11 اوت 2020 م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان امروز تقديم مواد غذايى فورى را به آسيب ديدگان در مناطق مجاور مكان انفجار بندر بيروت را ادامه مى دهد، اين انفجار باعث خسارت هاى بشرى و مادى فراوانى شده است.
مواد غذايى تقديم شده شامل: سبدهاى غذايى، نان بسته بندى شده، كارتون هاى خرما، و كارتون هاى شير بسته بندى شده بوده است.
اين كمک هاى بشردوستانه كشورمان در چهارچوب كمک هاى فورى به آسيب ديدگان انفجار بندر بيروت به ملت لبنان ارائه مى شود.
//انتهاى پيام//
15:53 LOCAL TIME 12:53 GMT
0012