دبيركل عمومى شوراى همكارى يک تماس تلفنى با دبيركل اتحاديه عرب برقرار كرد

سهشنبه 1441/12/21 برابر با 2020/08/11
  • Share on Google+

رياض - 21 ذو الحجه 1441 هـ برابر با 11 اوت 2020 م - واس
دكتر نايف فلاح مبارک الحجرف دبيركل شوراى همكارى كشورهاى عربى امروز در يک تماس تلفنى با آقاى احمد ابوالغيط دبيركل اتحاديه عرب، تعدادى از مسائل و موضوعات عربى و اقليمى را بررسى كردند.
در طى اين تماس تلفنى دو طرف به اهميت هماهنگى در همه زمينه هايى كه باعث تقويت كار عربى مشترک در مقابل چالش هاى روبروى جهان عرب و جلوگرى از تدخل در امور كشورهاى عربى مى شود، بحث و گفتگو كردند.
همچنين دو طرف پيامدهاى انفجار بندر بيروت و پاسخگوى كشورهاى عربى و جامعه جهانى در زمينه ى تقديم كمک هاى بشردوستانه به ملت لبنان در اين شرايط بحرانى كه لبنانى ها با آن روبرو هستند، را بررسى كردند.
//انتهاى پيام//
16:43 LOCAL TIME 13:43 GMT
0014