تلاش هاى كشورمان براى رفع تأثيرات بيمارى همه گير کرونا در پايدارى چرخه ى طبيعى تجارى، صنعتى و آموزشى آشكار بود

دوشنبه 1442/2/4 برابر با 2020/09/21
  • Share on Google+

رياض - 04 صفر 1442 هـ برابر با 21 سپتامبر 2020 م - واس
روزنامه ى اليوم در سرمقاله هاى خود با عنوان: (تلاش هاى ميهن و برنامه هاى آينده) نوشتند: تلاش هاى عربستان سعودى براى رفع تأثيرات مختلف ناشى بيمارى همه گير کرونا در پايدارى چرخه ى طبيعى تجارى، صنعتى و آموزشى آشکار شده است.
اين روزنامه ها اظهار داشتند: تأثيرات اقتصادى اين بيمارى همه گير عليرغم پيامدهاى واضح آن بر اقتصاد جهانى، هنوز نتوانسته است راهى براى تأثيرگذارى بر سيستم اقتصادى در كشورمان مطابق با قدرت و ظرفيت هاى اقتصادى عربستان سعودى پيدا کند، و اين با تكيه بر پروژه هاى تحول ملى و استراتژى هاى موجود در چشم انداز 2030 كشورمان با تقويت و تنوع بخشيدن به منابع انرژي و درآمد بوده است.
آنها افزودند: شواهدى استنباط مى شود که ويژگى هاى چشم انداز جامع توانايى هاى کشور را ترسيم مى کند، و اينكه کشورمان را قادر مى سازد تا از بحران ها عبور کند و به موقعيت و نفوذ خود در ميان کشورهاى جهان پيشرفته به عنوان يکى از مفاصل اساسى در ثبات اقتصادى و امنيتى منطقه اى و بين المللى دست يابد، و نيازى به ذكر تلاش هاى كشورمان در طى گذر از بيمارى همه گير کرونا نيست، بحرانى كه در جهان مدرن بى سابقه بوده است، و اين به عنوان شاهد ديگرى از نقش راهبردى دولت و تلاش ها مسئوليت پزير ناشى از مكانت كشورمان در جهان مى باشد، و جهان شاهد آن بوده است، و توسط تاريخ ثبت خواهد شد، و روش ها و برنامه ريزى هاى آينده به عنوان الگو بر اساس آن ساخته خواهد شد.
// انتهاى پيام //
15:51 LOCAL TIME 12:51 GMT
0011