کميته امور امنيتى مجلس شورا گزارش سالانه اطلاعات عمومى را مورد بحث و بررسى قرار داد

دوشنبه 1442/2/4 برابر با 2020/09/21
  • Share on Google+

رياض - 04 صفر 1442 هـ برابر با 21 سپتامبر 2020 م - واس
کميته امور امنيتى كه يکى از کميته هاى تخصصى مجلس شورا مى باشد، جلسه اى مجازى را با سرپرستى سرلشکر خلبان على العسيرى عضو شورا و رئيس کميته امنيتى، با مشارکت شاهزاده محمد بن عبدالعزيز سرپرست برنامه ملى توسعه جامعه در مناطق كشورمان، و تعدادى ديگر از مسئولان اين برنامه برگزار کرد.
در اين جلسه گزارش سالانه برنامه ى ملى توسعه جامعه در مناطق كشورمان در سال مالى 1441/1440 هجرى قمرى بررسى شد، و همچنين تعدادى از محورهايى كه در ضمن گزارش بودند، و برنامه ريزى و برنامه هاى اجرايى براى عملكرد و اجراى آنها را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
کميته امور امنيتى در جلسه قبلى - از طريق مجازى - گزارش سالانه رياست اطلاعات عمومى براى سال مالى 1440/1441 هجرى قمرى، و تعدادى از موارد ارجاع شده به کميته، که ضمن صلاحيت هاى آن است، را بررسى کرده بود.
بنابر تصميم هاى ارئه شده اين کميته گزارش هاى خود را در مورد موضوعاتى که بررسى آنها به پايان رسيده است، از جمله توصيه هاى نهايى براى آماده سازى جهت بحث و اظهار نظر در مورد آنها در دوره آينده مجلس شورا، ارائه شود.
قابل ذکر است که کميته امور امنيتى يکى از چهارده کميته تخصصى شورا مى باشد كه به مطالعه گزارش ها، موضوعات، آيين نامه ها و مقررات مربوط به امور امنيتى و نظامى و امارت هاى مناطق و همچنين ساير مواردى که شورا يا رئيس آن در نظر دارد مى پردازد.
// انتهاى پيام //
18:15 LOCAL TIME 15:15 GMT
0015