دبيركل شوراى همكارى خليج عربى با هماهنگ كننده عمومى مذاكرات ديدار كرد

سهشنبه 1442/2/12 برابر با 2020/09/29
  • Share on Google+

رياض - 11 صفر 1442 هـ برابر با 28 سپتامبر 2020 م - واس
دكتر نايف فلاح مبارک الحجرف دبيركل شوراى همكارى خليج عربى امروز با دكتر حمد البازعى هماهنگ كننده مذاكرات تجارت آزاد بين شوراى همكارى و كشورها و گروه هاى ديگر اقتصادى بين المللى ديدار كرد.
در اين ديدار، مسائل مربوط به پيشرفت مذاکرات تجارت آزاد که توسط شوراى همکارى با بسيارى ديگر از کشورها و گروه هاى اقتصادى و بين المللى در حال انجام است، و راه هاى تسريع در كار اين مذاکرات براى دستيابى به توافق نامه تجارت آزاد با شرکاى شوراى تجارت به روشى مورد بحث قرار گرفت که به پيشرفت و رشد اقتصادى خليجى و تقويت روابط اقتصادى بين المللى آن طبق دستورات رهبران کشورهاى شوراى همکارى خليج عربى کمک کند.
// انتهاى پيام //
16:39 LOCAL TIME 13:39 GMT
0017