کميته هاى دائم پارلمان عرب درباره برنامه کارى خود براى دوره بعد از انتخاب روساى و معاونان آنها گفتگو كردند

پنج شنبه 1442/3/12 برابر با 2020/10/29
  • Share on Google+

قاهره - 12 ربيع الاول 1442 هـ برابر با 29 اكتبر 2020 م - واس
در طى جلسه ى اجرايى پارلمان عرب كه امروز با حضور اتحاديه ى کشورهاى عربى برگزار شد، روسا و معاونان چهار کميته دائم پارلمان عرب انتخاب شدند، بطوريكه آقاى يوسف محمد رحمانيه از كشور الجزاير به عنوان رئيس کميته امور قانونگذارى و حقوقى، و همچنين خانم شذى النقبى از امارات متحده عربى به عنوان معاون رئيس اين کميته انتخاب شدند.
و همچنين آقاى ظفر العانى از كشور عراق، به عنوان رئيس کميته ى امور سياسى، امور خارجه و امنيت ملى، و آقاى سالم الابيض از كشور تونس، به عنوان معاون رئيس کميته انتخاب شدند، در مورد کميته امور اقتصادى و دارايى، آقاى انصاف على مايو از كشور يمن، به عنوان رئيس اين كميته، و دکتر عبدالسلام نصيه از كشور ليبى به عنوان معاون وى انتخاب شدند، در مورد کميته امور اجتماعي و فرهنگى، جوانان و زنان، خانم دکتر مستوره عبيد الشمرى از پادشاهى عربستان سعودى، به عنوان رئيس کميته و شاطيه الجمل از كشور مصر، به عنوان معاون رئيس کميته انتخاب شدند.
چهار کميته دائم، با اعضاى جديد خود، جلساتى را در مقر اتحاديه ى عرب برگزار کردند، جايى که هر کميته برنامه کار خود را براى دو سال آينده مورد بحث قرار داد، در حالى که کميته ى امور اقتصادى علاوه بر برنامه کارى خود، پيش نويس بودجه پارلمان عرب براى سال آينده را مورد بحث قرار داد.
اين چهار کميته گزارش هاى خود را پس از تشکيل اعضاى جديد خود امروز براى تصويب به دفتر پارلمان عرب ارائه دادند.
// انتهاى پيام //
14:58 LOCAL TIME 11:58 GMT
0014