ادامه ارائه خدمات پزشكى در اردوگاه زعترى توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

جمعه 1442/6/9 برابر با 2021/01/22
202101/DST_1488915_2248903_8_4_2021012217211621.jpg
  • 202101/DST_1488915_2248903_8_4_2021012217211621.jpg
  • 202101/DST_1488915_2248904_8_4_2021012217211621.jpg
  • 202101/DST_1488915_2248905_8_4_2021012217211621.jpg
  • 202101/DST_1488915_2248906_8_4_2021012217211621.jpg
  • Share on Google+

عمان - 9 جمادی الآخره 1442 هـ برابر با 22 ژانویه 2021 م – واس
درمانگاه هاى مركز امداد رسانى ملک سلمان به ارائه خدمات پزشكى در اردوگاه زعترى اوارگان سوريه در اردن ادامه مى دهد.
ديروز تعداد 170 بيمار از حالت هاى مختلف به اين درمانگاه ها مراجعه كرده اند، بطوريكه مراجعه كنندگان بخش بهداشت عمومى تعداد 32 بيمار، و در بخش كودكان تعداد 38 بيمار و در بخش مخصوص زنان تعداد 27 بيمار و در بخش اورژانس 16 بيمار و در بخش دندان پزشک 19 نفر و 29 نفر در بخش باطنى مراجعه كننده داشته است.
همچنين 2 بيمار از خدمات آزمايشگاهى و در بخش گوش بينى و حنجره تعداد 8 بيمار و 11 نفر از خدمات بخش راديولوژى بهره مند شدند و داروهاى به 123 بيمار تجويز شد.
// انتهاى پيام //
17:24 LOCAL TIME 14:24 GMT
0008