ادامه پروژه "مهارات هايم در دستانم - 2" براى بهبود معيشت يتيمان در مأرب توسط مرکز امداد رسانى ملک سلمان

یکشنبه 1442/6/11 برابر با 2021/01/24
  • Share on Google+

مأرب - 11 جمادى الآخره 1442 هـ برابر با 24 ژانويه 2021 م - واس
مرکز امداد رسانى و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان همچنان پروژه "مهارات هايم در دستانم - 2" براى بهبود معيشت يتيمان در مأرب، را ادامه مى دهد.
اين پروژه روز گذشته، يک دوره آموزشى در زمينه صنعت شيرينى سازى را برگزار كرد که از آن 75 زن سرپرست خانواده بهره مند شدند، و مهارت هاى اساسى را براى ايجاد فرصت هاى شغلى درآمدزا و ورود به بازار کار بطور بسيار حرفه اى، فراهم کرد.
شايان ذکر است که پروژه "مهارات هايم در دستانم - 2" با ايجاد 500 فرصت شغلى براى يتيمان در 8 زمينه حرفه اى "خياطى و گلدوزى، آرايشگاه، شيرينى سازى، تأسيسات برقى و تعمير موبايل، به علاوه دامپزشکى، دامدارى و صنعت کشاورزى و حيوانى" با هدف ايجاد فرصت هاى اقتصادى براى ايتام و زنان سرپرست خانواده فراهم كرده است، و به هر كدام از اين كارآموزان کمک هزينه اى براى ايجاد پروژه هاى کوچک خود تقديم شده است.
// انتهاى پيام //
14:08 LOCAL TIME 11:08 GMT
0008