خنثى سازى 1.446 مين در هفته سوم ماه ژانويه در يمن توسط پروژه "مسام"

یکشنبه 1442/6/11 برابر با 2021/01/24
202101/DST_1489632_2251261_18_3_2021012419192117.jpg
  • 202101/DST_1489632_2251261_18_3_2021012419192117.jpg
  • 202101/DST_1489632_2251262_18_3_2021012419192117.jpg
  • 202101/DST_1489632_2251263_18_3_2021012419192117.jpg
  • Share on Google+

رياض - 11 جمادى الآخره 1442 هـ برابر با 24 ژانويه 2021 م - واس
پروژه مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان براى پاکسازى يمن از مين هاى کاشته شده توسط شورشيان تروريست حوثى مورد حمايت ايران (پروژه مسام) در طى هفته سوم ماه ژانويه سال 2021م موفق به خنثى سازى 1.446 مين شده که شامل 9 مين ضد نفر، 177 مين ضد تانک، 1.258 مواد غير منفجره و 2 بمب کنار جاده بوده است، به اين ترتيب مجموع مين هاى خنثى شده توسط پروژه "مسام" از بدو اجراى آن تاکنون به 213.018 مين رسيده، که توسط شورشيان تروريست حوثى در خاک يمن کاشته شده و بسيارى از غير نظاميان بي گناه يمنى را قربانى خود كرده است.
در طى هفته گذشته مقدار 90 مواد غير منفجره در منطقه زنجبار در استان "ابين" يمن خنثى شده، و تعداد 11 مين ضد تانک، 85 بمب کنار جاده و 2 ماده غير منفجره در شهر "خب الشعف" در استان "الجوف" خنثى شده است، و تعداد 3 مين ضد تانک در شهر "الخوخه" در استان "الحديده" خنثى شده، و همچنين تعداد 104 ماده غير منفجره در استا "مأرب" خنثى شده است.
علاوه بر اين تعداد 458 ماده غير منفجره در شهر "عين" واقع در استان "شبوه" خنثى شده، و تعداد 142 ماده غير منفجره و 4 مين ضد تانک، و يک مين ضد نفر در شهر "عتق" واقع در استان "شبوه" خنثى شده است، و همچنين مقدار 7 ماده غيره منفجره و 3 مين ضد نفر در شهر "الوزاعيه" واقع در استان "تعز"، و 2 ماده غيره منفجره و 15 مين ضد تانک در شهر "المخا" واقع در تعز خنثى شده است، و تعداد 4 مين ضد تانک و 2 مين ضد نفر، و يک ماده غيره منفجره در شهر "موزع" استان "تعز" خنثى شده است، و همچنين تعداد يک مين ضد نفر، و 68 مين ضد تانک و 3 ماده غيره منفجره در شهر "ذباب" واقع در استان "تعز" شناسايى و خنثى شده است.
اين در حالى است كه تيم نيروهاى ويژه تعداد 74 مين ضد تانک، و تعداد 793 ماده غيره منفجره را خنثى كرده اند، بدين وسيله مساحت زمين هاى پاكسازى شده در اين هفته به 344.255 متر مربع رسيده است.
اين فعاليت ها در چارچوب پروژه "مسام" اين مرکز جهت پاکسازى زمين هاى يمن از مين هايى است که شورشيان تروريست حوثى به طور پراكنده در زمين هاى مختلف يمن کاشته اند.
// انتهاى پيام //
19:12 LOCAL TIME 16:12 GMT
0018