توزيع سبدهاى غذايى رمضانى در دو استان "كوكس و برميت" آلبانى توسط مركز امدادرسانى ملک سلمان

چهار شنبه 1442/9/2 برابر با 2021/04/14
202104/DST_1543223_2392769_20_3_2021041423281836.jpg
  • 202104/DST_1543223_2392769_20_3_2021041423281836.jpg
  • 202104/DST_1543223_2392770_20_3_2021041423281836.jpg
  • 202104/DST_1543223_2392771_20_3_2021041423281836.jpg
  • Share on Google+

تيرانا 02 رمضان 1442 هـ برابر با 14 آوريل 2021 م واس
مركز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان روزگذشته تعداد 300 سبد غذايى رمضانى را در دو استان "كوكس و برميت" جمهورى آلبانى توزيع كرد، و از اين كمک ها تعداد 1.500 نفر بهرمند شدند.
توزيع اين سبدها در چهارچوب توزيع 6.332 سبد غذايى در 31 استان جمهورى آلبانى در طى ماه مبارک رمضان امسال 1442هجرى قمرى مى باشد.
--واس
23:28 LOCAL TIME 20:28 GMT
0020