خنثى سازى 4,184 مين طى هفته چهارم ماه آوريل توسط پروژه "مسام" در يمن

پنج شنبه 1442/9/24 برابر با 2021/05/06
  • Share on Google+

رياض 24 رمضان 1442هـ، برابر با 06 مه 2021م واس
پروژه خنثى سازى مين مرکز امدادرسانى و فعاليتهاي انسان دوستانه ملک سلمان (مسام) طى هفته چهارم ماه آوريل گذشته موفق به خنثى سازى 4,184 مين در يمن شده است.
مينهاى خنثى شده در اين مدت شامل 314 مين ضد نفر، 2,995 مين ضد تانک، 834 ماده غير منفجره و 41 بمب کنار جاده اى بوده است.
در استان عدن 196 ماده غير منفجره و 436 مين ضد تانک، در بخش قعطبه در استان ضالع 254 مين ضد تانک، 60 ماده غير منفجره و 50 مين ضد نفر و 10بمب کنار جاده ، ودر بخش خوخه در استان حديده 2 ماده غير منفجره و 122مين ضد تانک و در بخش زنجبار استان لحج 57 ماده غير منفجره و 189 مين ضد تانک خنثى شده است.
همچنين در استان مارب 513 ماده غير منفجره ، 639 مين ضد تانک، 190 مين ضد نفر و 30 بمب كنار جاده خنثي شده است.
تيم پروژه "مسام" در استان شبوه نيز 105 مين ضد نفر و 895 مين ضد تانک و 5 بمب كنار جاده را خنثى شده است.
در استان تعز در بخش وازعيه 51 مين ضد تانک، 1 مين ضد نفر و 1 ماده غير منفجره ، در بخش مخا 48 مين ضد تانک، و در بخش موزع 75مين ضد تانک و در بخش ذباب 331 مين ضد تانک، 13 مين ضد نفر و 1 بمب كنار جاده خنثى شده است.
--واس
10:58 LOCAL TIME 07:58 GMT
0005