ادامه توزيع سبد هاى غذايى رمضانى در جمهورى سومالى توسط مرکز امداد ملک سلمان

روز شنبه 1442/9/26 برابر با 2021/05/08
202105/DST_1555349_2433164_4_6_2021050812454226.jpg
  • 202105/DST_1555349_2433164_4_6_2021050812454226.jpg
  • 202105/DST_1555349_2433165_4_6_2021050812454226.jpg
  • 202105/DST_1555349_2433166_4_6_2021050812454226.jpg
  • 202105/DST_1555349_2433167_4_6_2021050812454226.jpg
  • 202105/DST_1555349_2433168_4_6_2021050812454226.jpg
  • 202105/DST_1555349_2433169_4_6_2021050812454226.jpg
  • Share on Google+

موگاديشو 26 رمضان 1442هـ برابر با 08 مه 2021م واس
مرکز امداد رساني و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز سبدهاى غذايى رمضانى را ميان نيازمندان سومالى ادامه توزيع كرد.
در طى اين فعاليت ها 122 تُن و 500 كيلوگرام از سبد غذايى در ميان نيازمندان در شهر کیسمایو تابع استان جوبالند توزيع كرد كه از اين کمک ها تعداد 7.500 نفر بهرمند شدند.
اين كمک ها در چهارچوب توزيع سبدهاى رمضانى در جمهورى سومالى ، در طى ماه مبارک رمضان سال جارى 1442هـ ارائه مى شود.
--واس
12:46 LOCAL TIME 09:46 GMT
0004