مرکز امدادرسانى ملک سلمان همچنان به اجرای پروژه توانمند سازی ایتام در یمن ادامه می دهد

سهشنبه 1442/10/6 برابر با 2021/05/18
  • Share on Google+

عدن 06 شوال 1442 هـ برابر با 18 مه 2021 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان در طی ماه آوریل 2021م، به اجرای پروژه توانمند سازی یتیمان یمنی و تقویت پایداری آنان در استان های "المهره، عدن و مأرب" ادامه مى دهد.
در طول ماه آوریل 2021 م، تعداد 3000 مورد خدمات در زمینه های حمایت روانشناختی و جامعه، مراقبت های بهداشتی اولیه و حمایت هاى مالى ارائه داده است، و از اين خدمات تعداد 1000 نفر در استان های تعيين شده بهرمند شده اند، به طوريكه درصد بهرمندى مردان به 55 ٪ ، زنان 45٪ ، ساکنان 75٪ و 25٪ آواره بوده است.
این خدمات در چارچوب پروژه های بشردوستانه ارائه شده توسط كشورمان به نمایندگی از مرکز برای حمایت از یتیمان یمنی، توانمند سازی آنان، توجه کامل به آنان، بهبود شرایط زندگی آنان، با فراهم آوردن پایه های یک زندگی مناسب و تخفیف درد و رنج هاى آنان در اين بحران انسانی مى باشد.
--واس
10:11 LOCAL TIME 07:11 GMT
0001