پروژه مرکز ساخت اندام مصنوعى در عدن با پشتيبانى مرکز امدادرسانى ملک سلمان در ماه مارس به ارائه خدمات خود ادامه داده است

سهشنبه 1442/10/6 برابر با 2021/05/18
  • Share on Google+

عدن 06 شوال 1442 هـ برابر با 18 مه 2021 م واس
پروژه مرکز ساخت اندام مصنوعى در استان عدن، با پشتيبانى مرکز امدادرسانى ملک سلمان، خدمات پزشکى مختلفى را به برادران معلول يمنى ارائه داده است.
اين مرکز در طى ماه مارس 2021 ميلادى، تعداد 464 سرويس به 321 ذينفع ارائه داده است، بطوريكه تعداد 49 نفر از سرويس اندازه گيرى براى ساخت اندام مصنوعى بهرمند شده اند، و تعداد 26 سرويس را به 20 نفر در زمينه توانبخشى فنى اندام مصنوعى (نگهدارى) ارائه داده است، و در زمينه ى ساخت اندام مصنوعى تعداد 20 سرويس ارائه داده كه از آنها تعداد 20 نفر بهرمند شده اند، و تعداد 22 مورد آموزش ساخت اندام مصنوعى به كارآموزان ارائه شده که تعداد 21 نفر از آن بهره مند شده اند، و تعداد 343 مورد خدمات در زمينه فيزيوتراپى نيز ارائه شده که از آنها تعداد 207 نفر بهره مند شده اند، و تعداد 4 سرويس در زمينه اندام هاى ارتوپدى ارائه شده كه از آنها تعداد 4 نفر بهره مند شده اند.
اين كمک ها در چارچوب پروژه هاى مختلف بهداشتى است كه توسط كشورمان و به نمايندگى مركز براى مردم يمن بدونه در نظرگرفتن تبعيضى به همه گروه ها و استان ها ارائه مى شود.
--واس
16:52 LOCAL TIME 13:52 GMT
0015