پروژه مرکز ساخت اندام مصنوعى در تعز با پشتيبانى مرکز امدادرسانى ملک سلمان در ماه مارس به 1410 نفر خدمات ارائه داده است

سهشنبه 1442/10/6 برابر با 2021/05/18
  • Share on Google+

تعز 06 شوال 1442 هـ برابر با 18 مه 2021 م واس
پروژه مرکز ساخت اندام هاى مصنوعى در استان تعز، با پشتيبانى مرکز امدادرسانى ملک سلمان، خدمات پزشکى مختلفى را به برادران معلول يمنى ارائه داده است.
اين مرکز در طى ماه مارس 2021 ميلادى، تعداد 410 سرويس به 814 ذينفع ارائه داده است، بطوريكه تعداد 50 اندام مصنوعى را براى 50 نفر ساخته است، و تعداد 143 سرويس اندازه گيرى براى ساخت اندام مصنوعى را به عمل آورده که تعداد 141 نفر از اين خدمات بهرمند شده اند، و در زمينه اندام هاى ارتوپدى، تعداد خدمات ارائه شده به 55 مورد رسيده است و تعداد 55 نفر از آن بهره مند شده اند.
و همچنين تعداد 72 مورد آموزش ساخت اندام مصنوعى به كارآموزان ارائه شده که تعداد 66 نفر از آن بهره مند شده اند، در حالى که تعداد 102 سرويس در زمينه توانبخشى فنى اندام مصنوعى (نگهدارى) ارائه شده كه تعداد 86 نفر از آن بهره مند شده اند، و تعداد 988 مورد خدمات در زمينه فيزيوتراپى نيز ارائه شده که از آنها تعداد 416 نفر بهره مند شده اند.
اين پروژه يکى از خدمات دارى تأثير مستدام و چشمگير مرکز امدادرسانى ملک سلمان را تشکيل مى دهد و به افراد داراى معلوليت جسمى خدمات درمانى و فيزيوتراپى ارائه مى دهد تا بتوانند دوباره وارد محيط جامعه شوند.
--واس
21:14 LOCAL TIME 18:14 GMT
0019