خنثى سازى 2,183 مين طى هفته دوم ماه ژوئن توسط پروژه "مسام" در يمن

یکشنبه 1442/11/3 برابر با 2021/06/13
  • Share on Google+

رياض 03 ذوالقعده 1442هـ برابر با 13 ژوئن 2021م واس
پروژه خنثى سازى مين مرکز امدادرسانى و فعاليتهاي انسان دوستانه ملک سلمان (مسام) طى هفته دوم ماه ژوئن موفق به خنثى سازى 2,183 مين در يمن شده است.
مينهاى خنثى شده در اين مدت شامل 1 مين ضد نفر، 96 مين ضد تانک، 189ماده غير منفجره و 1 بمب کنار جاده اي بوده است.
در شهرستان شغف تابع استان جوف 638 ماده غير منفجر, 7 مين ضد تانک و 7 ماده منفجر, در بخش قعطبه در استان ضالع 7 مين ضد تانک، 7 ماده غير منفجره و در بخش خوخه در استان حديده 59 مين ضد تانک و 45 ماده غير منفجره، و در بخش هاى مضاربه و مسيمير استان لحج 80 مين ضد تانک و 252 ماده غير منفجر خنثى شده است.
همچنين در استان مارب 115 ماده غير منفجره، 61 مين ضد تانک خنثى شده است.
تيم پروژه "مسام" در استان شبوه نيز 159 مين ضد تانک و 656 ماده غير منفجره را خنثى شده است.
در استان تعز در بخش وازعيه 15 مين ضد تانک 10 ماده غير منفجره و 1 ماده منفجر و در بخش مخا 46 ماده غير منفجره، 16 مين ضد تانک و 3 ماده منفجر، و در بخش موزع 77 مين ضد تانکـ 33 ماده غير منفجره و در بخش ذباب 159 مين ضد تانک، 93 ماده غير منفجره و 2 بمب کنار جاده اي خنثى شده است.
به اين ترتيب مجموع مين هاى خنثى شده توسط پروژه "مسام" از بدو اجراى آن تاکنون به 254,918 مين رسيده، که توسط شورشيان تروريست حوثى در خاک يمن کاشته شده و بسيارى از غير نظاميان بي گناه يمنى را قربانى خود كرده است.
--واس
15:32 LOCAL TIME 12:32 GMT
0014