با حمايت مرکز ملک سلمان 3,925 نفر در طى يک هفته از خدمات درمانگاه پزشکى-غذايى سيار در استان حديده يمن بهره مند شده اند

چهار شنبه 1443/3/14 برابر با 2021/10/20
  • Share on Google+

خوخه 14 ربيع الاول 1443 هـ برابر با 20 اكتبر 2021 م واس
درمانگاه سيار پزشکى-غذايى در بخش خوخه از استان حديده يمن در طى روزهاى 30 سپتامبر تا 6 اكتبر 2021م با پشتيبانى مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان به 3,925 نفر خدمات درمانى ارائه کرده است.
در جريان اين مدت 1,725 نفر به بخش باطنى، 348 نفر به بخش اورژانس، 397 نفر به بخش همه گيريها، 110 نفر به بخش تغذيه درمانى، 309 نفر به بخش کودکان، 319 نفر به بخش بارورى، 240 نفر به بخش درمان مصدوميتها، 3 نفر بخش ارجاع پزشکي و در بخش آگاهى و آموزش تعداد 440 نفر و 34 نفر کلينيک ايمن سازى مراجعه کرده اند.
همچنين 3,127 نفر از خدمات آزمايشگاه، 2,665 نفر از خدمات داروخانه، 1,243 نفر از خدمات بهداشت، 15 نفر از خدمات بخش انتقال خون و 26 نفر از خدمات بخش زايمان و در بخش هيپنوتيزم 5 نفر بهره مند گشته اند.
--واس
20:09 LOCAL TIME 17:09 GMT
0020