با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان.. مرکز درمانى جعده طى يک هفته به 1.270 نفر خدمات رسانى کرد

پنج شنبه 1443/4/20 برابر با 2021/11/25
  • Share on Google+

حجه 20 ربيع الاخر 1443هـ برابر با 25 نوامبر 2021م واس
مرکز درمانى جعده واقع در بخش "ميدى" استان حجه‌ يمن طى روزهاى 11 تا 17 نوامبر 2021 م، با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان به 1.270 نفر خدمات درماني ارائه کرده است.
طى اين مدت 510 نفر به بخش اورژانس، 324 نفر به بخش گوارش و بيمارى‌هاى داخلى، 97 نفر به بخش بهداشت توليد و زايمان، 230 به بخش مبتلايان به بيمارى‌هاى واگيردار، 298 نفر به بخش اطلاعات پزشکى، 69 نفر به بخش پانسمان، 40 نفر به بخش تغذيه درمانى، 497 نفر به آزمايشگاه، 107 نفر به بخش راديولوژى، 672 نفر به بخش پرستارى، 13 نفر به بخش حولات پزشکى، 4 نفر به بخش زايمان مراجعه کرده‌اند، و براى 1.270 نفر دارو تجويز شده است و دو برنامه‌ى از بين بردن زباله‌ها نيز اجرا شده است.
--واس
19:08 LOCAL TIME 16:08 GMT
0024