مرکز اورژانس حجه با حمايت مرکز امدادرسانى ملک سلمان طى يک هفته تعداد 2.838 خدمات را ارائه داده است

یکشنبه 1443/4/23 برابر با 2021/11/28
  • Share on Google+

حجه 23 ربيع الاخر 1443هـ برابر با 28 نوامبر 2021م واس
مرکز فوريت کنترل بيمارى هاى همه گير در منطقه ى حيران واقع در استان حجه ى يمن، با حمايت مرکز امدادرسانى و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان تعداد 2.838 خدمات پزشکى و درمانى را به بيماران در طى روزهاى 11 تا 17 نوامبر 2021 ميلادى ارائه داده است.
در بخش ثبت نام تعداد 1.254 بيمار، در بخش بررسى ها 322 نفر و در بخش کلينيک بسترى 8 نفر مراجعه كرده اند، در حالى که تعداد 1.254 نسخه دارو توزيع شده است.
و همچنين در بخش آزمايشگاه تعداد 357 نفر، در بخش اپيدميولوژى تعداد 1.254 نفر، در بخش آگاهى و آموزش تعداد 321 نفر و در بخش ارجاع پزشکى 9 نفر مراجعه کرده اند، در حالى که دو فعاليت دفع زباله انجام شده است.
--واس
14:00 LOCAL TIME 11:00 GMT
0007