كميسيون بازرگانى سعودى بريتانياى نشست نيمه سالانه خود را برگزار كرد

چهار شنبه 1443/4/26 برابر با 2021/12/01
  • Share on Google+

رياض 26 ربيع الآخر 1443 هـ برابر با 01 دسامبر 2021 م واس
كميسيون بازرگانى مشترک عربستان سعودى و بريتانيا نشست شش ماهه خود را در مقر اتحاديه ى اتاق هاى بازرگاني عربستان با حضور تعدادى از صاحبان مشاغل سعودى و مقامات سازمان هاى دولتى برگزار کرد تا درباره تقويت مبادلات بازرگانى و سرمايه گذارى بين دو کشور دوست گفت وگو به عمل آيد.
دکتر عماد الذكير رئيس هيئت عربستان سعودى در كميسيون بازرگانى مشترک، به اهميت اين نشست اشاره کرد كه در زمانى برگزار مى شود که جهان در حال بهبودى از بيمارى همه گير کرونا است و اين فرصت هاى اميدوارکننده اى را بين دو طرف فراهم مى آورد، به ويژه با توجه به تحولات اقتصادى و سرمايه گذارى که کشورمان شاهد آن است، فرصت بسيار خوبى براى کشورها جهت تقويت و مستندسازى روابط بازرگانى با كشورمان فراهم آورده است.
دکتر الذكير خاطرنشان کرد: كميسيون بازرگانى سعودى بريتانياى نقش مهمى در تقويت روابط اقتصادى بين دو کشور و موفقيت هاى بزرگى که در دوره هاى گذشته به دست آورده است، ايفا مى کند.
در اين نشست تعدادى از موضوعات مورد علاقه به ويژه در زمينه ى سرمايه گذارى پايدار، فناورى و آموزش بهداشت ارائه شد و تعدادى از پروژه ها با سازمان هاى دولتى فرصت هاى سرمايه گذارى و توسعه را برجسته کردند که مهمترين آنها دروازه ى درعيه، وزارت سرمايه گذارى و هيئت پادشاهى شهر رياض، علاوه بر شرکت هاى سعودى در زمينه هاى فناورى و آموزش مى باشد.
--واس
19:26 LOCAL TIME 16:26 GMT
0021