سنگ بنای کارخانه مونتاژ خودروی «سنام» در شهرک صنعتی جبیل گذاشته شد

پنج شنبه 1443/6/24 برابر با 2022/01/27
  • Share on Google+

جبیل ٢۴ جمادی الآخره ١۴۴٣ هـ برابر با ٢٧ ژانویه ٢٠٢٢ م واس
رئیس اجرایی هیات شاهنشاهی جبیل امروز سنگ بنای کارخانه «سنام» برای مونتاژ خودروهای مسافری که اولین کارخانه از نوع خود در سطح کشور به شمار می رود را بر زمین گذاشت.
دکتر احمد بن زید آل حسین تاکید کرد که این هیات از بومی سازی صنایعی مانند خودرو به خاطر نقش مهم در اقتصاد و در مسیر تحقق اهداف چشم انداز سعودی ٢٠٣٠ پشتیبانی کند.
از سوی دیگر دکتر فهد الدهیش، رئیس اجرایی کارخانه سنام توضیح داد که امروز اولین قدم از مرحله اول فعالیت کارخانه برداشته شده، و در این مرحله مونتاژ خودروها با اجازه شریک فنی برای دو نوع از خودروهای مسافری، و در مرحله دوم بومی سازی قطعات خودرو در شهرک جبیل انجام خواهد شد، و اشاره کرد که از ابتدای پروژه ۵٠% از مشاغل مربوطه بومی سازی می شود.
--واس
14:51 LOCAL TIME 11:51 GMT
0008