ديدار کميته دوستى پارلمانى مجلس شوراى كشورمان و بريتانيا از كشور بريتانيا و ديدار اين كميته با وزير مشاور دولت بريتانيا در امور بازرگانى و انرژى صنعتى استراتژيک

پنج شنبه 1443/10/18 برابر با 2022/05/19
  • Share on Google+

رياض 18 شوال 1443 هـ برابر با 19 مه 2022 م واس
هيئت کميته دوستى پارلمانى عربستان سعودى و بريتانيا در مجلس شورا به رياست دکتر غازى بن فيصل بن زقر عضو شورا و رئيس اين کميته در لندن پايتخت بريتانيا با آقاى کواسى کوارتينگ وزير امور بازرگانى و انرژى صنعتى استراتژيک، با حضور شاهزاده سلطان بن فهد بن عبدالله سرپرست عمومى ديپلماتيک كشورمان، ديدار و گفت وگو کردند.
اين ديدار در حاشيه سفر هيئت کميته دوستى پارلمانى مجلس شوراى كشورمان از پارلمان بريتانيا براى بحث در مورد بسيارى از مسائل پارلمانى و ارتقاى فعاليت هاى مشترک پارلمانى بين مجلس شورا و پارلمان بريتانيا و بحث در مورد بسيارى از مسائل ديگر مى باشد.
در اين ديدار که اعضاى شورا و اعضاى کميته در آن شرکت داشتند، روابط عربستان سعودى و بريتانيا در زمينه سرمايه گذارى و انرژى، انرژى هاى جايگزين و انرژى سبز و راه هاى توسعه و ارتقاى آنها و افزايش کار مشترک مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
اين کميته همچنين نشست ديگرى با کميته دفاع بريتانيا برگزار کرد که در آن بسيارى از موضوعات مورد علاقه مشترک دو کشور و وضعيت کنونى منطقه مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
اين هيئت از مقر پارلمان بازديد کرد و به توضيحات مقدماتى در مورد سيستم قانونگذارى پارلمانى بريتانيا گوش فرا داد و همچنين در جريان مراحل تاريخى پارلمان و تالارهاى پارلمان بريتانيا قرار گرفت.
در اين بازديد همچنين ديدار ديگرى با لرد مونيهان و خانم تريسى کراچ نماينده پارلمان (دو وزير اسبق ورزش) برگزار شد که در جريان آن، تجربه بريتانيا در مديريت ورزش و ميزان بهره مندى از تجارب ممتاز در امور ورزشى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
کميته دوستى پارلمانى كشورمان و بريتانيا در مجلس شورا نيز در سمينار مشترکى که در مقر اتاق بازرگانى اعراب و بريتانيا در مورد مجلس شوراى كشورمان برگزار شد، شرکت کرد. و در آن وزارت سرمايه گذارى كشورمان به فرصت هاى مهم سرمايه گذارى در اين کشور و مهمترين اهداف اين طرح اشاره کرد. به طوريکه خانم حنان السمارى يکى از اعضاى مجلس شورا، ابتکار «سرمايه گذارى در عربستان» را که توسط وزارت سرمايه گذارى كشورمان راه اندازى شده است، به جمع حاضران معرفى کرد.
--واس
15:28 LOCAL TIME 12:28 GMT
0016