مرکز اورژانس حجه با حمايت مرکز امدادرسانى ملک سلمان در طى يک هفته به 3.295 نفر خدمات ارائه داده است

یکشنبه 1443/11/27 برابر با 2022/06/26
  • Share on Google+

حجه 27 ذوالقعده 1443هـ برابر با 26 ژوئن 2022م واس
مرکز فوريت کنترل بيمارى هاى همه گير در منطقه ى حيران واقع در استان حجه ى يمن، با حمايت مرکز امدادرسانى و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان در طى روزهاى 1 تا 7 ماه ژوئن 2022م به 3.295 نفر خدمات پزشکى و درمانى را به بيماران ارائه داده است.
در بخش اورژانس 321 نفر، کلينيک داخلى 95 نفر، کلينيک اپيدميولوژى 617 بيمار، 13 نفر از خدمات ايزوله، 205 نفر از بخش آزمايشگاه، 6 نفر به بخش ارجاع پزشکى و 1.033 نفر در اداره آگاهى و آموزش مراجعه كرده اند در حالى که در بين 1.005 نفر دارو توزيع شده است.
و در بخش خدمات پشتيبانى 511 نفر مراجعه كرده اند، و 3 فعاليت دفع زباله انجام شده است.
--واس
20:17 LOCAL TIME 17:17 GMT
0022