ديدار نماينده دائم كشورمان در سازمان همكارى اسلامى با همتاى مصرى خود

پنج شنبه 1444/1/13 برابر با 2022/08/11
  • Share on Google+

جده 13 محرم 1444 هـ برابر با 11 اوت 2022 م واس
دکتر صالح بن حمد السحيبانى، نماينده دائم كشورمان در سازمان همکارى اسلامى، امروز در جده آقاى شادى جمال الدين الشرقاوى، نماينده دائم جمهورى عربى مصر در اين سازمان را به حضور پذيرفت.
اين نشست در چارچوب تقويت پيوندهاى همکارى چندگانه بين نمايندگان دائم و حمايت از هماهنگى مستمرى است که اقدام مشترک اسلامى را به سوى پيشرفت، رشد، توسعه و تعامل با چالش ها پيش مى برد.
در اين جلسه ابعاد اقدام مشترک اسلامى در چارچوب سازمان و ارگان هاى متعدد آن و راه هاى تقويت همکارى هاى نزديک بين دو نمايندگى، هماهنگى و رايزنى در جهت خدمت رسانى به نمايندگى هاى ديرينه سازمان که دومين سازمان چندجانبه سياسى بين المللى بين دولتى در جهان، پس از سازمان ملل متحد است را بررسى كرد.
--واس
17:05 LOCAL TIME 14:05 GMT
0014