با حمايت مرکز امدادرسانى ملک سلمان.. مرکز بهداشتى "الجعده" در طى ماه دسامبر گذشته به 23.184 نفر خدمات ارائه داده است

یکشنبه 1444/7/14 برابر با 2023/02/05
  • Share on Google+

حجه 14 رجب 1444هـ برابر با 5 فوريه 2023م واس
کلينيک هاى مرکز بهداشتى "الجعده" واقع در شهرستان ميدى استان حجه در يمن، با حمايت مرکز امدادرسانى و كمک هاى بشردوستانه ملک سلمان، به 23.184 نفر در ماه دسامبر 2022 م، خدمات درمانى ارائه کرده اند.
به طوريكه کلينيک اورژانس 2.701 نفر، کلينيک داخلى 1.287 نفر، بخش جراحى و پانسمان 277 نفر، کلينيک اپيدميولوژى 1.842 بيمار و کلينيک كودكان 1,529 کودک، و کلينيک بهداشت بارورى 552 نفر، و به 5.429 نفر دارو تحويل داده شده است، و در بخش راديولوژى 400 نفر و در بخش آزمايشگاه 890 نفر و در بخش آگاهى و آموزش 8.221 نفر، و در بخش ارجاع پزشکى 23 نفر و بخش زنان و زايمان 33 نفر, در بخش خدمات پرستارى 2.543 ودر بخش انتقال خون 25 نفر بهره مند شده و 8 فعاليت دفع زباله انجام شده است.
--واس
10:13 LOCAL TIME 07:13 GMT
0002