کلينيک سيّار پزشکى مرکز امدادرسانى ملک سلمان در "عزله الدير" حجه در ماه دسامبر به 3460 نفر خدمات ارائه کرده است

یکشنبه 1444/7/14 برابر با 2023/02/05
  • Share on Google+

حجه 14 رجب 1444 هـ برابر با 05 فوريه 2023 م واس
کلينيک سيّار پزشکى مرکز کمک‌هاى بشردوستانه و امدادرسانى ملک سلمان در منطقه "عزله الدير"، منطقه حيران، استان حجه، در ماه دسامبر 2022 به 3460 نفر خدمات پزشکى ارائه کرده است.
به طوريكه در اين کلينيک سيّار 398 بيمار در بخش کلينيک بيمارى هاى اپيدميولوژيک، 167 بيمار در بخش اورژانس، 1093 بيمار در بخش کلينيک داخلى و 66 بيمار در بخش کلينيک بهداشت بارورى مراجعه کرده اند و براى 1730 نفر دارو و 6 بيمار در بخش جراحى پزشكى بسترى شده اند، علاوه بر 8 نفر از بخش آگاهى و آموزش خدمات همراه بخش خدمات پرستارى 765 بيمار را مراجعه کرده است و 8 فعاليت دفع زباله اجرا شده است.
--واس
19:53 LOCAL TIME 16:53 GMT
0028