درخواست فورى دبيرکل سازمان همکارى اسلامى براى کمک به آسيب ديدگان زلزله ترکيه و سوريه

سهشنبه 1444/7/16 برابر با 2023/02/07
  • Share on Google+

جده 16 رجب 1444 هـ برابر با 7 فوريه 2023 م واس
آقاى حسين ابراهيم طه، دبيرکل سازمان همکارى اسلامى، از کشورهاى عضو سازمان، نهادهاى بشردوستانه سازمان و شرکاى بين المللى درخواست كرد کمک هاى بشردوستانه فورى براى حمايت از آسيب ديدگان زلزله ويرانگر که امروز در ترکيه و سوريه تعداد زيادى کشته و مجروح بر جاى گذاشت، ارائه دهند.
دبيرکل سازمان همکارى اسلامى آرزو کرد که حس همبستگى که مشخصه کشورهاى عضو سازمان و ارگان هاى ذيربط آن است و همچنين جامعه بين المللى در سطح وسيع، براى کمک رسانى به ترکيه و سوريه در اين وضعيت فورى بشردوستانه و اطمينان از بازسازى خانه هاى ويران شده و زيرساخت ها، اقدام كنند.
--واس
15:56 LOCAL TIME 12:56 GMT
0017