کلينيک ها پزشک سيّار در عبس با حمايت مرکز امدادرسانى ملک سلمان طى يک هفته تعداد 266 خدمات را ارائه داده است

الثلاثاء 1443/2/21 هـ الموافق 2021/09/28 م واس
  • Share on Google+

حجه 21 صفر 1443هـ برابر با 28 سپتامبر 2021م واس
کلينيک هاى پزشکى سيّار مرکز امداد رسانى ملک سلمان در بخش عبس استان حجه‌ يمن به خدمات رسانى خود به نيازمندان ادامه مى‌دهد.
در طى روزهاى 16 تا 22 ماه سپتامبر در بخش اورژانس تعداد 174 نفر، در بخش باطنى تعداد 13 نفر، در بخش اطلاع رسانى تعداد دو نفر، و در بخش زنان و زايمان تعداد 7 نفر و 6 نفر به بخش همه گيريها مراجعه كرده اند.
و همچنين در بخش داروخانه تعداد 266 نسخه دارو تحويل بيماران داده شده است، در حالى که در بخش خدمات پرستارى به 88 بيمار، ودر کلينيک پوست 52 خدمات ارائه شده است، و در تعداد 2 مورد فعاليت دفع زباله انجام شده است.
--واس
18:56 LOCAL TIME 15:56 GMT
0016