خنثى سازى 2.664 مين طى هفته يكم ماه مه توسط پروژه "مسام" در يمن

سهشنبه 1442/9/29 برابر با 2021/05/11
  • Share on Google+

رياض 29 رمضان 1442هـ برابر با 11 مه 2021م واس
پروژه خنثى سازى مين مرکز امدادرسانى و فعاليتهاي انسان دوستانه ملک سلمان (مسام) طى هفته يكم ماه مه موفق به خنثى سازى 2.664 مين در يمن شده است.
در استان عدن 187 مين ضد تانک، در بخش قعطبه در استان ضالع 158 مين ضد تانک، 17 ماده غير منفجره، ودر بخش خوخه در استان حديده 231 مين ضد تانک و در بخش زنجبار استان لحج 164 مين ضد تانک خنثى شده است.
همچنين در استان مارب 28 ماده غير منفجره، 310 مين ضد تانک خنثى شده است.
تيم پروژه "مسام" در استان شبوه نيز 387 مين ضد تانک و 25 ماده غير منفجره را خنثى شده است.
در استان تعز در بخش وازعيه 84 مين ضد تانک 9 ماده غير منفجره، در بخش مخا 25 مين ضد تانک و 18 ماده غير منفجره، و در بخش موزع 47 مين ضد تانک و 16 ماده غير منفجره و در بخش ذباب 924 مين ضد تانک، 34 ماده غير منفجره خنثى شده است.
--واس
22:01 LOCAL TIME 19:01 GMT
0013