با حمايت مرکز ملک سلمان 3,962 نفر در طى يک هفته از خدمات درمانگاه پزشکى-غذايى سيار در استان حديده يمن بهره مند شده اند

روز شنبه 1443/3/17 برابر با 2021/10/23
  • Share on Google+

خوخه 17 ربيع الاول 1443 هـ برابر با 23 اكتبر 2021 م واس
درمانگاه سيار پزشکى-غذايى در بخش خوخه از استان حديده يمن در طى روزهاى 7 تا 13 اكتبر 2021م با پشتيبانى مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان به 3,962 نفر خدمات درمانى ارائه کرده است.
در جريان اين مدت 1,753 نفر به بخش باطنى، 480 نفر به بخش اورژانس، 263 نفر به بخش همه گيريها، 144 نفر به بخش تغذيه درمانى، 379 نفر به بخش کودکان، 316 نفر به بخش بارورى، 181 نفر به بخش درمان مصدوميتها، 4 نفر بخش ارجاع پزشکي و در بخش آگاهى و آموزش تعداد 393 نفر و 49 نفر کلينيک ايمن سازى مراجعه کرده اند.
همچنين 3,135 نفر از خدمات آزمايشگاه، 2,503 نفر از خدمات داروخانه، 1,257 نفر از خدمات بهداشت، 17 نفر از خدمات بخش انتقال خون و 27 نفر از خدمات بخش زايمان و در بخش هيپنوتيزم 13 نفر بهره مند گشته اند.
--واس
15:35 LOCAL TIME 12:35 GMT
0006